Revitalizace centra obce Kalná nad Hronom

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Zuzana Juráková
zastavěná plocha: 26 000 m2
adresa: Kalná nad Hronom, SK
projekt: 06/2013

Záměrem bylo dotvořit centrum obce Kalná nad Hronom, které by funkčně doplnilo a navázalo na již exitující strukturu zástavby. Velký důraz byl kladen na pohyb pěších řešeným územím a vytvoření plnohodnotného shromažďovacího prostoru, který v obci chybí.

Řešené území se nachází mezi autobusovou zastávkou, školou a státní silnicí. Ze severní a západní strany je území ohraničeno okolní zástavbou a soukromými pozemky. V severozápadním rohu se nachází průchod směrem ke škole. V současnosti se zde nacházejí pouze plochy s náletovou zelení a nevyužívané objekty.

Navrhovaná zástavba definuje čtyři hlavní prostory. Velké náměstí, které vznikne doplněním stávajícího parku před domem služeb a knihovny. Z jedné strany je náměstí vymezeno hmotou kulturního centra, na něj navazují polyfunkční domy, tvořící další stranu náměstí. Na ploše náměstí je umístěno tržiště, zastřešené lehkou plachtovou konstrukcí. Malé náměstí, těsně navazující na velké náměstí, je charakteristické jasně vymezeným prostorem, který vytváří okolní budovy. Dále je to nová ulice, zpříjemněna parkovou úpravou. Poslední částí je území u sportovní haly – to se dá prozatím považovat za územní rezervu.

Plochy pro veřejnou vybavenost se soustřeďují kolem náměstí, pěších tras a hlavní silnice. V odstupu od státní silnice je veřejná vybavenost kombinovaná s bydlením v druhém patře. Na nově vzniklé ulici směrem k stávající zástavbě řešené území ukončuje řada rodinných domů. Parkovací plochy jsou zastoupeny na nově vzniklé ulici a jako podélné stání při hlavní silnici. Další veřejnou vybavenost zastupují objekty za železnicí.

V nově vytvářeném území mezi školou a domem služeb se nachází jedna sběrná komunikace, která tvoří pomyslnou hranici mezi polyfunkčními plochami a plochami čistého bydlení. Tato komunikace zabezpečuje přístup obyvatel do bytů nad komerčními plochami u náměstí a rodinných domů na opačné straně ulice. Ostatní plochy v navrhovaném centru jsou věnovány chodcům a jejich shromažďování. Návrh počítá s budoucím propojením pozemků za čerpací stanicí (dnešní autobazar) v místě bývalého gazdovského dvoru a také ze strany školy. Podél železnice je navržen terénní val sloužící jako protihluková bariéra především pro objekt bývalého zdravotnického střediska. Velkou bariérou v území je železniční koridor, který stěžuje pohyb lidí mezi lokalitou „za železnicí“ a novým centrem obce. Návrh se zabývá překonáním této překážky pomocí stávající pěší lávky, která by byla doplněna pro snadnější přístupnost rampami a dále pokračovala na střechu stávajícího polyfunkčního domu, ze které by chodci sestoupili schodištěm přímo k autobusové zastávce. Pro bezbariérový přístup by mohl být využit výtah, který je součástí polyfunkčního domu. Jednou z možných variant je také vybudování úrovňového přechodu přes koleje. Pro vyřešení složité dopravní situace u přejezdu přes železnici byl navrhovaný kruhový objezd na křižovatce státních silnic přesunut jižněji. Díky tomu je možné napojení železničního přejezdu přímo z kruhového objezdu a vynechání stávajícího složitého „dopravního meandru“.

V území je hlavně zastoupena veřejná zeleň, která lemuje chodníky v podobě stromořadí a je situována mezi parkováním a chodníkem. Na veřejných prostranstvích je zastoupena ve značné míře. Parková zeleň je soustředěná do tří lokalit v navrhovaném území. Krajinná zeleň se nachází hlavně kolem řeky Hron, kde má rekreační charakter.

11/2013 Tomáš Jurák

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, ROZHLEDNA VELKÁ DEŠTNÁ, architekti.in s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,